RODO

Obowiązek informacyjny dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie RODO), informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

Administrator Danych:

Przedszkole Nr 2 Kolorowy Zalesinek” w Piasecznie ul. Longinusa 25, 05-500 Piaseczno tel. 227567767 e-mail: przedszkole-zalesinek@wp.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

a.dziewanowska@obslugarodo.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków publicznych nałożonych przepisami prawa, w tym:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
2) realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, w tym zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
3) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
W ramach wykonywania ustawowych obowiązków, nasza placówka przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art 6 ust 1 lit c) lub art 9 ust 2 lit g) RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w:
1) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
2) ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
3) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
4) ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
5) ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
6) rozporządzenia do ww. ustaw (np. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji).
W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców, opiekunów prawnych lub osób upoważnionych, jest zgoda tj. art 6 ust 1 a) lub art 9 ust 2 lit a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

Odbiorcy danych osobowych:

Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców na podstawie podpisanych stosownych umów. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki będzie również Centrum Usług Wspólnych, które wspiera naszą działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjno prawnej.
Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów dla jakiego/jakich, zostały zebrane, a po tym czasie będą przechowywane przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku postępowania rekrutacyjnego dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu lub w szkole, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, lub szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu prawo do:
1) dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania) i uzupełniania w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
2) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym art. 17 RODO) w przypadku, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
c) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że podczas przetwarzania danych osobowych administrator naruszył przepisy RODO,
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
Obowiązek podania danych osobowych: Podanie danych zawartych we wniosku rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/szkoły oraz umożliwiającym korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji, co wynika w szczególności z przepisów prawa. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola/szkoły, natomiast podanie danych (w tym dołączenie stosownych dokumentów) potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

Inne informacje:

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (np. wizerunek) – udzielona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.
W przypadku osób trzecich, których dane przetwarzamy, źródłem ich pozyskania było upoważnienie udzielone do odebrania dziecka ze szkoły.

Klauzula informacyjna (rada rodziców)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Przedszkole Nr 2 „Kolorowy Zalesinek” w Piasecznie przy
  ul. Longinusa 25, 05-500 Piaseczno, tel. +48 22 756 77 67, e-mail: przedszkole-zalesinek@wp.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e – mail: a.dziewanowska@obslugarodo.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z członkostwem w organie wewnętrznym placówki (tj. radzie rodziców). Przetwarzanie danych osobowych jest związane z realizacją celów statutowych Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych) – przesłanka legalizująca publikację danych osobowych członków rady rodziców na stronie internetowej Administratora,
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) – przesłanka legalizująca przetwarzanie danych osobowych osób, które dokonują dobrowolną wpłatę na rady rodziców.
 5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych mogą być również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. usługodawcy wykonujący usługi np. serwisu systemów informatycznych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przypadku członków rady rodziców przez okres członkostwa w radzie rodziców, a następnie dane będą przetwarzane w dalszych celach archiwalnych, przez okres wskazany w przepisach o archiwach. W pozostałych przypadkach przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u Administratora.
 7. Członkowie rady rodziców – są zobowiązani do podania danych osobowych. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia w poczet członków rady rodziców. Podanie danych osobowych w celu publikacji na stronie internetowej jest dobrowolne. W przypadku dokonywania dobrowolnych wpłat na radę rodziców, podanie danych jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie wpłaty. W pozostałych przypadkach obowiązek podania danych osobowych będzie analizowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do usunięcia danych osobowych w związku z publikacją danych osobowych na stronie internetowej przedszkola.
 9. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Ułatwienia dostępności