Kilka zasad

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach: 6:30 – 17:30.
 2. Informacji o dziecku najlepiej udzieli Państwu nauczyciel grupy, do której uczęszcza dziecko.
 3. Dzieci przyprowadzamy osobiście w godzinach 6:30-08:00, bezpośrednio do sali przedszkolnej – odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo dziecka rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka do sali przedszkolnej.
 4. Dzieci odbieramy do godziny 17:30 zgłaszając się przez domofon – nauczyciel lub pracownik obsługi sprowadzi dziecko do szatni.
  Odbierając dzieci z ogrodu staramy się to robić jak najszybciej. Zbyt długie pozostawanie rodzica z dzieckiem w ogrodzie przedszkolnym dezorganizuje pracę nauczycielek – w okresie gdy grupy przebywają w terenie. Z chwilą odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione, odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponosi osoba odbierająca także wtedy, gdy dziecko nadal przebywa w przedszkolu 
 5. Nieobecność dziecka w danym dniu zgłaszamy do godziny 9:00. Późniejsze zgłoszenia nie będą uwzględniane przy odpisach za żywienie.
 6. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.
 7. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców (opiekunów prawnych) o jego stanie, a rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 8. Podstawą do objęcia dziecka dietą eliminacyjną jest udokumentowanie alergii pokarmowej i przedstawienie zaleceń lekarza specjalisty.
 9. Upoważnienia do odbioru dzieci wymagają formy pisemnej, musi być podpisane przez rodziców i dostarczone do nauczyciela grupy.
 10. Na terenie placu zabaw obowiązuje Regulamin placu zabaw (doc).
 11. Wszelkie zmiany w organizacji spotkań i uroczystości wynikają niejednokrotnie z aury pogodowej, możliwości prowadzących spotkania, a  w szczególności z potencjału lub frekwencji dzieci uczęszczających do przedszkola tj. 3, 4 i 5 – letnich.
 12. W trakcie przedstawień – żeby nie rozpraszać małych artystów – prosimy o wykonywanie zdjęć tylko na początku i końcu uroczystości.
 13. Podczas wizyt w przedszkolu zakładamy ochraniacze na obuwie.

Ułatwienia dostępności