REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W dniach w 1 sierpnia –  5 sierpnia 2022 r. będzie można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola  w rekrutacji uzupełniającej.


Rekrutacja odbywa się z pominięciem systemu elektronicznego.


Wnioski w wersji papierowej należy złożyć do wszystkich placówek wskazanych we wniosku.

Z tym że, dokumenty potwierdzające spełnianie  kryteriów  ustawowych   określonych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz kryteriów dodatkowych określonych w Uchwale Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 1245/XLI/20217 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. składane są wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.


Placówka pierwszego wyboru, weryfikuje spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych na podstawie przedłożonych dokumentów i potwierdza fakt spełniania kryteriów na pozostałych wnioskach,które rodzic złoży w placówce drugiego i trzeciego wyboru.Więcej informacji https://przedszkola-piaseczno.nabory.pl/


Sekretariat w okresie rekrutacji uzupełniającej pracuje w godzinach 8:00 – 15:00

Wróć