Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w roku szkolnym 2015/2016


Dnia 18 lutego 2015 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę w sprawie kryteriów drugiego etapu rekrutacji  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (tzw. kryteria samorządowe).

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

 

• Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

• Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty.

• W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe:

- wielodzietność rodziny kandydata;

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)

- niepełnosprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobęrozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały kryteria (tzw. kryteria samorządowe) wymienione poniżej wraz z punktacją:


Nazwa kryterium


Liczba punktów

Dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonych w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania


21 punktów

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic/prawny opiekun mieszkają w Gminie Piaseczno i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie


9 punktów

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic/prawny opiekun pracują, lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą


8 punktów

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie


2 punkty

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a)      W przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114)

b)      W przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a), liczbę oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka

Od 0 do 1 pkt przy czym:

1 punkt

 

 

 

 

Od 0 do 0,9999 pkt

Wróć