KOMUNIKAT GMINY PIASECZNO

Przedszkola - zajęcia opiekuńcze od 11 maja

Gmina od 11 maja uruchamia zajęcia opiekuńcze dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia będą się odbywały w reżimie sanitarnym, a oferta jest skierowana do tych rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi i nie są w stanie jej zapewnić we własnym zakresie, a zgłosili chęć uczestnictwa.


Decyzja podyktowana jest wyłącznie potrzebą jaką zgłosiła część rodziców, a samorząd i dyrekcje przedszkoli czynią starania aby zminimalizować zagrożenie epidemiologiczne, stosując się do wytycznych i procedur opracowanych przez GIS.


Trzeba być świadomym ryzyka

Musimy być jednak świadomi ryzyka jakie jest w związku z tym podejmowane, zarówno po stronie rodziców, pracowników jednostek oświatowych jak i organu prowadzącego.  – Na szali mamy z jednej strony realne niebezpieczeństwo związane z zagrożeniem koronawirusem, a sprzyjają temu zwiększone kontakty społeczne, z drugiej strony wiemy, że są osoby, które muszą już wrócić do pracy, a my chcemy im to ułatwić – mówi Burmistrz Daniel Putkiewicz.


Odmrażanie gospodarki

Rząd zdecydował o wprowadzeniu II etapu odmrażania gospodarki, otwarte zostały galerie handlowe, hotele, zmniejszono restrykcje w przestrzeni publicznej. Polacy stopniowo wracają do pracy. Jedną z konsekwencji tego jest m.in. konieczność zorganizowania opieki nad najmłodszymi dziećmi. – Po analizie zapotrzebowania zdecydowaliśmy się umożliwić powrót na rynek pracy tym rodzicom, którzy nie mają możliwości  zapewnienia dziecku opieki – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza. – Według naszej weryfikacji potrzebę opieki zgłosiło 150 rodziców na 1400 dzieci uczęszczających do publicznych jednostek.

Liczba ta świadczy o dużej odpowiedzialności rodziców. Z kolei mała liczba dzieci w przedszkolach  daje nam szansę na lepsze przygotowanie się do tego trudnego zadania. Teraz i na przyszłość, bo jak się wydaje, w związku z kolejnymi etapami rozmrażania gospodarki, możemy  spodziewać się stopniowego wzrostu zapotrzebowania. Musimy być na to przygotowani najlepiej jak się da, ale nie możemy dać gwarancji, że nie wydarzą się sytuacje, których byśmy sobie i Państwu nie życzyli.


Zasady bezpieczeństwa

Dyrektorzy przedszkoli opracowali, zgodnie z wytycznymi GIS, procedury bezpieczeństwa obowiązujące w placówce na czas pobytu w niej dziecka tj. organizacji pracy przedszkola, przyprowadzania i odbierania dziecka oraz procedurę na wypadek podejrzenia zakażenia.


Zajęcia tylko opiekuńcze

  • Przedszkola gminne  rozpoczną  zajęcia opiekuńcze w dniu 11 maja;
  • Przedszkola będą działały w godzinach 7.30 -16.30;
  • Rodzic będzie zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii, a w szczególnych przypadkach może być poproszony o udokumentowanie konieczności podjęcia pracy zaświadczeniem od pracodawcy;
  • Ze względu na konieczność utrzymania stałych grup, dzieci będą przyjmowane  w cyklu tygodniowym;
  • Zgłoszenie dziecka musi nastąpić bezpośrednio w placówce do 7 maja do g. 12.00 i kolejno do 14 maja;
  • Nie będzie możliwości dopisania dziecka w trakcie trwającej tygodniowej opieki.


Pozostałe placówki

Po przeprowadzonej analizie podjęliśmy decyzję o nieuruchamianiu w chwili obecnej oddziałów przedszkolnych w szkołach. Prowadzimy jednocześnie rozpoznanie dotyczące planu działaniaprywatnych żłobków oraz przedszkoli niepublicznych, które są prowadzone na terenie gminy Piaseczno. W ich przypadku decyzje podejmują właściciele. Ze wstępnych danych wynika, że ponad połowa tych placówek zamierza  prowadzić opiekę nad dziećmi.


Wróć