Dyżur wakacyjny

 

DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLI
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016
do gminnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piaseczno

 

Zapisy na dyżur wakacyjny wraz z opłatami za dyżur trwają
od 16 do 31 maja 2016
 i odbywają się w przedszkolu dyżurującym.
Po tym terminie listy zostaną zamknięte.

 

Warunkiem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie w przedszkolu dyżurującym  Karty zapisu  oraz uiszczenie stosownych opłat (w przedszkolu dyżurującym) w terminie składania Kart zapisu.

 

Jeżeli dziecko korzysta z dyżuru letniego w więcej niż jednej placówce należy wypełnić Kartę zapisu  do każdej z placówek, a także dokonać opłat w ww. terminie.

Karty zapisu do
wydawane są w placówce, do której uczęszcza dziecko.

 

O przyjęciu do danego przedszkola decyduje kolejność złożenia karty zapisu.  Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola pełniącego dyżur podejmuje dyrektor tej placówki w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych i powiadamia o decyzji placówkę macierzystą do 9 czerwca 2016r.
 W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż miejsc organizacyjnych, dyrektor może zaproponować inną placówkę pełniącą w tym czasie dyżur.


Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego  terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.

 

Dyrektor przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny zapoznaje rodziców dzieci z innych placówek z zapisami regulaminu przedszkola dotyczącymi procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola oraz innymi procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 

 

GRAFIK DYŻURÓW WAKACYJNYCH PRZEDSZKOLI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

TERMIN DYŻURU

MIEJSCE DYŻURU

04.07-15.07.2016

Przedszkole nr 1

ul. Kauna 4,

05-500 Piaseczno

tel. 22 756 76 63 .

Przedszkole nr 8

ul. Księcia Józefa 19

05-501 Piaseczno

tel. 22 750 41 82

18.07 – 29.07.2016

Przedszkole nr 3

ul. Jaworowa 4

05-501 Piaseczno

tel. 22 756 77 56

Przedszkole nr 5

ul. Szkolna 18

05-500 Piaseczno

tel. 22/756 22 18

01.08 – 12.08.2016

Przedszkole nr 9

ul. Przesmyckiego 100/101

05-500 Piaseczno

tel. 22 756 22 97

Przedszkole nr 10

ul. Sierakowskiego 11

05-500 Piaseczno

tel. 22 757 02 29

16.08 – 26.08.2016

Przedszkole nr 6

ul. Parkowa 8

05-503 Głosków

tel. 22 757 81 82

29.08-31.08.2016

Tydzień wolny adaptacyjny

 

Wysokość opłat:

-    opłata za usługę opiekuńczo-bytową 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w przedszkolu dyżurującym (poza realizacją podstawy programowej), tj. 60 zł płatne z góry, kwota do rozliczenia po zakończeniu dyżuru według faktycznej ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu,

-     opłata za wyżywienie - ilość dni w przedszkolu dyżurującym razy aktualna stawka żywieniowa - 9,00 zł, płatne z góry, kwota do rozliczenia po zakończeniu dyżuru.

Wróć