Dyżur wakacyjny

Zasady dyżuru wakacyjnego 
Przedszkola Nr 2 w Piasecznie 
w roku szkolnym 2020/2021

 

1. Warunkiem zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie „Karty zapisu”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik.


2. Jeżeli dziecko korzysta z dyżuru wakacyjnego w więcej niż jednej placówce, należy wypełnić i złożyć „Kartę zapisu” do każdej placówek, a także w każdej dokonać stosownych opłat.  


3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać tylko dzieci, których obydwoje Rodzice pracują.


4. Termin składania kart zgłoszenia trwa od 31 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.


5. Pierwszeństwo przyjęcia na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli Gminy Piaseczno.


6. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń, a następnie dokonanie w dniach 12.06.2021r. – 18.06.2021 r. przedpłaty za wyżywienie.


7.  W okresie dyżuru wakacyjnego wyłączona jest aplikacja "Zamów posiłek” opłaty za wyżywienie należy dokonać na rachunek bankowy Przedszkola Nr 2 w Piasecznie .


   Dane do przelewu

   Nr Rachunku 51 1240 6351 1111 0010 8768 4668 

   Przedszkole Nr 2 w Piasecznie

   ul. Longinusa 25, 05-500 Piaseczno


   Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka,  opłata za żywienie – dyżur wakacyjny


8. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym w pkt 6 terminie oznacza rezygnację z miejsca.


9. Przyjęcie na dyżur wakacyjny dziecka, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego w pkt 4 terminu, może nastąpić wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.


Wysokość opłat:

  1. opłata z wyżywienie – iloczyn ilości dni dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu i wysokości dziennej stawki żywieniowej, która wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych)., płatne z góry. 
    Rezygnacja z dyżuru bądź nieobecność dziecka nie skutkuje zwrotem opłaty;
  2. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – kwota płatna w terminie 7 dni po zakończeniu dyżuru na rachunek bankowy wskazany przez Przedszkole, wg faktycznej ilości godzin pobytu dziecka. Nieterminowa wpłata skutkuje naliczeniem należnych odsetek.

10.  W czasie  dyżuru wakacyjnego Przedszkole pracuje w podwyższonym reżimie sanitarnym w godzinach 7:00-17:00 zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacji w okresie pandemii Covid-19

 

Wróć